Algemene Voorwaarden

De overeenkomst en toepasselijkheid
De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Wakker Yoga.
Deelname aan één proefles of het volgen van losse lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wakker Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Betaling
De tarieven voor de yogalessen in het seizoen 2022/2023 zijn:

  • € 11,50 per les voor het volgen van wekelijkse lessen. Inschrijving is voor een periode van gemiddeld 15 of 16 weken: € 172,50 resp. € 184,- (de voorjaarsperiode van mei tot de zomervakantie is korter, 10 a 12 weken).
  • € 14,- voor een losse les.
  • Een proefles is € 10,-.
  • Onbeperkt Yoga is € 75,- per maand. Je kunt dan meerdere keren per week meedoen voor een vast bedrag. Als er geen les is vanwege vakantie of een feestdag, wordt een bedrag per les in mindering gebracht.

Het yogaseizoen bestaat uit drie periodes. Periode 1 loopt vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie. Periode 2 is van januari tot eind april. Periode 3 loopt van begin mei tot de zomervakantie.

Voor deelnemers die tijdens een periode instromen geld het tarief van € 11,50 per les voor het resterend aantal lessen in die periode.

Mochten er moeilijkheden zijn om het lesgeld in een keer te voldoen dan kan er in overleg een betaling in termijnen plaatsvinden.

Losse lessen worden vooraf mondeling of schriftelijk (e-mail) overeengekomen en contant of per betaalverzoek (tikkie) afgerekend. De deelnemer die een losse les volgt, gaat wel akkoord met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

Na ontvangst van een factuur kan het lesgeld gestort worden op NL12 ASNB 9425889 40 ten name van Wakker Yoga.

Gemiste lessen
De deelnemer schrijft zich in voor een vaste les. Indien verhinderd, dient de deelnemer dit minimaal 24 uur van te voren per e-mail of telefonisch door te geven. Het nalaten hiervan leidt tot het missen van het recht om de les later in te halen.
Gemiste lessen kunnen uitsluitend in overleg op een andere gewenst tijdstip worden ingehaald. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.
Als de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan, wordt dit zo snel mogelijk per e-mail of telefoon doorgegeven. Wakker Yoga verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment of – wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is – tot restitutie van (een evenredig deel van) het betaalde lesgeld.
Op feestdagen (tenzij anders vermeld) en tijdens de zomervakantie wordt er geen les gegeven. Deze dagen tellen niet als lesdagen.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of geestelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
Wakker Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
Wakker Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
Wakker Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

Annulering en wijzigingen door Wakker Yoga
Wakker Yoga behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.
Wakker Yoga behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Huisregels
Elke deelnemer dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden.

  • Het dragen van buitenschoenen in de lesruimte is niet toegestaan.
  • Gebruik van mobiele telefoons is in de lesruimte niet toegestaan.
  • Deelnemers wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 5 min.) aanwezig te zijn voor de les.

Privacy verklaring
Wakker Yoga gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de communicatie omtrent eigen lessen en activiteiten waarvoor u zich heeft ingeschreven. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u deze maandelijks. Wij dragen geen adressen over aan derden.