Kosten

Betaling

De tarieven voor de yogalessen in het seizoen 2023/2024 zijn:

  • Wekelijkse lessen: € 12,- per les. Betaling voor een heel lesblok, voorafgaande aan het lesblok, bijv. 15 lessen a € 12 = € 180
  • Onbeperkt Yoga: € 75,- per maand. Betaling voorafgaande aan de maand waarin de lessen worden gevolgd.
  • Losse les: € 15,- per les. Contante betaling of per betaalverzoek (Tikkie).

Een proefles is € 10,- .

Het yogaseizoen bestaat uit drie periodes. Periode 1 loopt vanaf de start van het schooljaar tot de kerstvakantie. Periode 2 is van januari tot eind april. Periode 3 loopt van begin mei tot de zomervakantie. Voor deelnemers die tijdens een periode instromen geld het tarief van € 12,- per les voor het resterend aantal lessen in die periode.
Mochten er moeilijkheden zijn om het lesgeld in een keer te voldoen dan kan er in overleg een betaling in termijnen plaatsvinden.

Losse lessen worden vooraf mondeling of schriftelijk (e-mail) overeengekomen en contant afgerekend. De deelnemer die een losse les volgt gaat wel akkoord met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Het lesgeld dient voorafgaande, of in de week na de eerste les van een lesblok, gestort te worden op
NL12 ASNB 0942 5889 40 ten name van Wakker Yoga.

Gemiste lessen

Je schrijft je in voor een vaste les (of lessen). Indien verhinderd, dient de deelnemer dit minimaal 24 uur van te voren per e-mail of telefonisch door te geven. Het nalaten hiervan leidt tot het missen van het recht om de les later in te halen.

Gemiste lessen kunnen uitsluitend in overleg op een andere gewenst tijdstip worden ingehaald. Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.

In principe wordt er op feestdagen en tijdens de schoolvakanties geen les gegeven. Deze dagen tellen niet als lesdagen.

Voor meer informatie over de lessen klik hier voor de Algemene Voorwaarden.